„Svorná mysl, svorný duch, svornosti požehná bůh!“

Informace z SDH

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH BŘEZNICE                    9.12. 2017

 

 

 

 

 

 

Přítomno:    32  řádných členů SDH

Omluveno:    29   řádných členů

Neomluveno:    14 řádných členů

Hosté: celkem   2  hostů z řad SDH okrsku č. 8

Zástupce OSH: 0

Zástupce města Březnice: 0

Zástupce okrsku č. 8.: 1

 

PROGRAM

1. Úvod přivítání hostů

2.Volba návrhové komise

3. Zpráva hospodáře SDH

4. Zpráva KRR SDH Březnice

 5. Zpráva o činnosti SDH za rok 2017

6. Doplňkové volby do funkce starosty sboru

 7. Zprávy zástupců žen, mužů a dětí

 8. Zpráva sportovního výboru

 9. Plán práce výboru na rok 2018

10.  Plán činnosti SDH na rok 2018

11. Předání vyznamenání

12. Vystoupení hostů

13. Diskuse

14. Návrh na usnesení

15. Závěr

Přílohy : č.1 výroční zpráva hospodáře, č.2 zpráva o činnosti SDH 2017,            č.3 usnesení , č. 4- 4a: listina hostů,č. 5 prezence členů, 5a  prezence členů do 18 let, 5b prezence členů nad 60let

Návrh na změnu:

Schválení programu.

 

Pro – 18

Proti – 0

Zdrželi se –0

1)Přivítání hostů

Provedl starosta sboru Petr Vršecký

 

 

2) Zvolení volební a návrhové komise

 

Po předešlé domluvě byli navrženy do volební a návrhové komise:

- Brotánek Josef

-Trňák Karel

-Hofman Jan

 

Valná hromada byla oslovena, zda souhlasí s volební a návrhovou komisí či zda má někdo návrh na změnu.

 

Návrh na změnu:

 

 

Hlasování

Pro – 16

Proti – 0

Zdrželi se –3

 

3)Zpráva hospodáře SDH Březnice

Příloha číslo 1.

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

4)Zpráva předsedy KRR SDH Březnice

Zpráva kontrolní a revizní rady (revizora účtů) SDH Březnice pro valnou hromadu

za období: 2017

Vážení členové, členky sboru!

 

Z pověření kontrolní a revizní rady  SDH   Březnice předkládám dnešnímu jednání zprávu o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období.

Kontrolní a revizní rada pracovala ve složení Slavík, Labuda, Hofman

a během roku se sešla 5 krát, provedla 5 krát kontrolní činnost a revizi pokladny.

Stav pokladny ke dni 4. 12. 2017 činní 6754 Kč a účtu ČS 20819 Kč, při provedené fyzické kontrole dne 4. 12. 2017 odpovídá částkám uváděným ve finančním deníku.

Čerpání rozpočtu sboru v roce 2017 odpovídá schváleným záměrům jak v oblasti příjmové, tak i výdajové.

Evidence členské základny je řádně vedena, sbor má 75 členů, z toho 57 mužů a 18 žen, 25 mladých hasičů a dorostenců (dorostenek).         

Členské příspěvky v částce 4690 Kč byly řádně odvedeny okresnímu sdružení hasičů.

Výbor pracuje v 11 členném složení.  Během roku se sešel 10 krát. Stejně tak byla splněna usnesení valných hromad, vyřízení připomínek, stížností a námětů.

Z jednání výboru SDH byly pořízeny zápisy. Nebyly zjištěny případy porušení Stanov SDH ČMS. Dokumentace SDH  je řádně vedena a uložena.

O majetek je řádně pečováno.

V březnu bylo včas podáno řádné daňové přiznání.

Kontrolní a revizní rada doporučuje schválit hospodaření sboru v roce 2017 jako řádné a současně doporučuje udělit hospodáři a pokladníkovi pochvalu za výkon funkce.

Členské příspěvky na rok 2018 budou  stejné jako v roce 2017.

                            5)Zpráva o činnosti SDH za rok 2017

Příloha číslo 2.

6)Doplňkové volby

Starosta sboru oznámil ukončení své funkce a proto se konali doplňkové volby jako jediná kandidátka se přihlásila Kateřina Kostková valná hromada svými 19ti hlasy ji zvolila za novou starostku, nikdo nebyl proti a tří se zdrželi hlasování.

                          7) Zprávy zástupců žen, mužů a dětí

                Zpráva o činnosti KMH SDH Březnice za rok 2016

Vedoucí kolektivu: Koňas Svatopluk

Vedoucí družstev: , Břicháčková Jaroslava  a Mokrý tomáš

Rada Mládeže: Svatopluk Koňas, , Břicháčková Jaroslava, Mokrý Tomáš a Zelená Věra

Členi: 28 dětí

Vedoucí II. stupeň: 3x  Vedoucí III. stupně 1x, HVT: 2x

 Družstva zapojené do hry Plamen: 1 družstvo mladších  žáků, 2 dorostenci jednotlivci ve střední kategorii  a 3 dorostenky jednotlivkyně ve starší kategorii

 

V letošním roce jsme již po páté absolvovali okresní kolo hry Plamen a pro většinu dětí to to bylo i kolo poslední  vzhledem k svému věku již další ročník nemohli započít. Avšak s érou malých hasičů se rozloučili celkově desátým místem v okrese  což je krásný úspěch. V novém ročníku 2017 – 2018 jsme bohužel pro marodku na první část  nedorazili, ale na druhém kole jsme již byli s novým družstvem mladších žáků.

V celoroční činnosti  dorostu zápolili tři závodníci v kategorii střední dorost a byli to Antonín Mrázek, který obsadil celkově třetí místo Koňas Matěj skončil na čtvrté místě a Tadeáš Novák na  pátém místě. V novém ročníku máme pět zástupců v kategorii střední dorostenci  po první části Matěj Koňas první místo a Antonín Mrázek třetí místo v kategorii starší  dorostenky Letová Kristýna druhé místo, Vítková Jana třetí místo a Křížová Kateřina páté místo. Další kolo celoroční činnosti dorostu proběhne koncem Března  v Březnici?

V letošním roce jsme se účastnili i mnoha jiných soutěží, prvně navštěvujeme soutěž TFA Dubno, kde nás reprezentovali Koňas Matěj,Antonín Mrázek a Michal Kadlec. Matěj Koňas   obsadil první místo a o pár setin za ním Antonín Mrázek obsazuje místo druhé Michal Kadlec bere místo desáté všem třem moc děkuji za reprezentaci . Dále obhajujeme prvenství ve Volenicích, první místo si odvážíme i z Hlubyně,  účastnili jsme se oslav 140 výročí SDH Mirovice a ten samí den i výročí 100 let SDH Počáply kde jsme předvedli ukázku první pomoci, na sklonku prázdnin vyrážíme na Počepický pohár který pro nás přinesl šesté místo. Na svátek svatého Václava už tradičně jezdíme do Uhlířských Janovic  kde se koná soutěž 60m s překážkami a odvážíme čtvrté místo A. Mrázek a šesté místo M. Koňas další šedesátky se konaly u nás doma v Březnici a opět dvojice M. Koňas a A. Mrázek ekcelovala  celkový vítěz s rekordním časem Březnické dráhy 13:41 Matěj Koňas a druhé místo Antonín Mrázek a v doplňkové soutěži Equitana cup která se běhala stylem play off se osazení prvních míst nezměnilo. A protože kluky běhání na 60m bavilo tak jseme je 12.11. vzali do Prahy na III. část halového mistrovství ČR a s výsledkem jsem byl opět spokojen padlo nám 33 a 55 místo z celkově tří set závodníků.

 

V roce 2017 jsme v Březnici zorganizovali  tři soutěže a to Pohár města Březnice v požárním útoku, zimní soutěž a běh na 60m s překážkami přebor jednotlivců v roce příštím budem opět tyto soutěž organizovat a začínáme již 6. Ledna zimní soutěží v KD Březnice.

Tak jako soutěže organizujeme i letní tábor, který se už tradičně koná v Martinické hájence a v roce příštím bude mít již sedmé pokračování.V letošním roce se nám opět povedlo obnovit akce jako dětské maškarní a velikonoční zajíček. Dále se nám povedlo uskutečnit výlet do Lipna nad Vltavou na akci den z IZS.

 

PROGRAM VIII. 2017

I letos jsme byli úspěšný v dotačním programu VIII MŠMT a získali jsme 36 000Kč které byli z velké části využity pro dorostence na nákup nového nářadí  v tuto chvíli máme na stole dotační program MŮJ KLUB, který pro rok 2018 nahrazuje program VIII. Tak nezbývá než doufat že i v roce 2018 budeme úspěšní a nějaké peněžní prostředky pro kolektiv opět dostaneme.

Členská základna: začátkem roku jsme měli 20 dětí z toho 1 člen hostující z jiného SDH během roku se přihlásilo devět  nový členů  z toho 2 hostující z jiného SDH . Jelikož některé děti na schůzky nedochází nebo dochází jen někdy a nezúčastňují se soutěží  rozhodli jsme je vyloučit  a od 1.1.2018 bude členská základna KMH čítat 26 dětí. Z toho 12 dětí mladších 15ti let a 14 dětí od 15  do 18ti let

Vedoucí KMH SDH Březnice: Všichni vedoucí, kteří pracují s dětmi mají potřebné kvalifikace, které pro tuto činnost potřebují. Své kvalifikace si budou nadále zvyšovat a obnovovat

 

Zpráva družstva žen

Jmenuji se Klára Kottová a jsem tady dnes proto, abych Vám poreferovala o zas a znovu vzniklém týmu žen, který je již snad v konečné sestavě, kdy na koši nabírá i bez koše Eliška Kottová, savce galantně a s klidem spojuje Míša Tesková, stroj propůjčený od kluků obsluhuje rukou profíka Kačka Kostková, další Kačka a zároveň první z nováčků týmu se během neuvěřitelných několika tréningů naučila bravůrně spojovat béčka. Tímto smekám klobouček Kačce Křížové. Na rozdělovači jsme již druhým rokem já a mezi další dva nové členy týmu patří naše proudařky a to sice Týna Letová a Janča Vítková. Jednou z proudařek byla i Verča Millerová, která ale bohužel kvůli zranění již nemůže pokračovat v tomto sportu a já jí tímto za celý tým žen děkuji za skvěle našlápnutou sezónu, při které jsme dokázaly, že i naše bezhlavé vrhnutí se do víru závodění je možné, i přes to , že ještě v květnu polovina z nás ani netušila, co je to požární sport, natož, že budou hasičkami.

  I přes mnohé nezdary jsme se stále s nadšením účastnily na Brdské lize a soutěžily s o mnoho lepšími a již seběhlými týmy, a i když jsme se na lize dostaly nad 8. místo pouze jednou a to v Nalžovicích na 5. příčku, nikdy nás to neodradilo od další účasti, postupem času jsme se z počátečních 25 sekund, zaběhlých v nedaleké Hlubyni za 3. místo, vypracovaly na noční soutěži  v Tochovicích na krásných 19,12 sekund a odvezly si tak odtud pohár za první místo, stejně jako z Narysova, kde jsme z lehkého kopečku, za horkého počasí na široké hadice za skvělé podpory od kluků vyběhaly s časem 21 sekund taktéž 1. místo.
  Tímto chceme poděkovat hlavně našim trenérům, ochráncům, vůdcům a především kamarádům z mužského týmu za jejich skvělé rady, pevné nervy, ochotu a půjčování a opravování nástrojů a materiálů k tomu, co děláme.

Děkujeme i za to, že nás vyváželi a brali s sebou na daleké závody, kde se o nás starali, skvěle nás podporovali a neustále byli při nás. Bez těchto průvodců hasičským světem bychom byly teprve na začátku, jestli vůbec.

A to si zasluhuje nejen nekonečný přísun bábovek, buchet a řízků na další společné závody, ale i nejedno velké DÍKY.

 

                              8) Zpráva  sportovního výboru

ZA SPORTOVNÍ VÝBOR:   

Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté.

V průběhu letošního roku došlo k velkému rozvoji sportovního dění v našem hasičském sboru.

K již fungujícímu družstvu muži A přibylo nově vzkříšené družstvo žen s novými členkami. Obě družstva náš sbor výborně reprezentovala na pohárových soutěžích i na ligách.

Dlouhodobě u nás působí Kolektiv mladých hasičů, kteří se celoročně účastní hry Plamen. A nově máme zástupce i mezi dorostenkami.

Z důvodu větší frekventovanosti na tréninkové ploše a v hasičárně vznikl sportovní výbor, jehož členy jsou velitelé družstev a v průběhu roku se scházejí za účelem zorganizování tréninků a plánování účasti na soutěžích. Výbor se schází dle potřeby.

 Činnost a úspěchy družstev představí jednotliví zástupci ve svých zprávách.

Děkuji Vám za pozornost

 

            9) plán činnosti výboru SDH Březnice na rok 2018

Vzhledem k tomu že jse změnil starosta sboru bude stanoven plán činnosti výboru SDH na prvním zasedání, které se po domluvě uskuteční co nejdříve

 

 

 

 

10)Plán práce na rok 2018

- Účast na VVH sborů 8 okrsku

-  Údržba výzbroje a výstroje

-Spolupráce při masopustu 2017

- Účast na 40 výročí požáru na Svaté Hoře

- Jarní brigáda (úklid dvora,  vytvoření odpočinkového koutu, vytvoření koutku pro děti)

 - pořádání III. části hry Plamen 2017 - 2018

- Účast na tradiční okrskové soutěži

- Brigáda údržba budov (nátěr střechy, oprava vrat do musea a vstupních vrat na dvůr, oprava okapů věže, po domluvě s městem nátěr fasády věže)

- Údržba sportovní plochy

- Pomoc při úpravě běžecké dráhy na stadioně

- Uspořádat minimálně 2 valné hromady z toho jednu výroční

11)Vyznamenání členů SDH

Medaile za věrnost 10let:    Brotánek Josef, Labuda Jakub

Medaile za věrnost 50let:  Novák Vilém

Čestné uznání SDH:

Čestné uznání OSH:   Hrušovský Zdeněk, Kostka Jan, Kostková Kateřina, Hofman                                             

                                      Jan

      

Čestné uznání KSH: Schořovský Jaroslav, Novák Vilém

 

12) Vystoupení hostů

Starosta 8. Okrsku pozdravil valnou hromadu a pogratuloval  nově zvolené starostce k její funkci.

13) Diskuse

Diskuse proběhla v podobě přání k vánočním svátkům a novému roku nic důležitého se v diskuzi neprobíralo.

14) Návrh na usnesení

Volební a návrhová komise přečetla usnesení VVH SDH Březnice a vyzvala valnou hromadu k jejímu schválení. Usnesení je přílohou č.3

Pro: 21

Proti : 0

Zdrželi se : 1

 

 

15) Závěr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Sbor dobrovolných hasičů města Březnice

hasici.breznice@seznam.cz

Tochovická 468
262 72 Březnice

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode